Harmonisatie buitensport accommodaties

23 januari 2019

Het college heeft ingestemd met de harmonisatie van de buitensportaccommodaties. Harmonisatie is nodig, omdat nog niet voor alle gebruikers gelijke afspraken zijn gemaakt op het gebied van beheer en exploitatie van de sportparken. Het is daarom nodig om, sinds de herindeling van de gemeente, één lijn te trekken als het gaat om:

 • Onderhoudstaken
 • Onderhoudsbijdrage
 • Huren
   

Op 1 januari 2020 moet de harmonisatie voltooid zijn. Voor die tijd worden er gesprekken gevoerd met de betreffende sportverenigingen.

 

Wat houdt harmonisatie in?

Met harmonisatie bedoelen we gelijke uitgangspunten van beheer- en exploitatieverantwoordelijkheden voor alle buitensportaccommodaties. De invulling hiervan wordt nog verder uitgewerkt voor voetbal, tennis, korfbal, hockey en atletiek. Vertrekpunt is dat de gebruiker zelf verantwoordelijk is / wordt voor het hele sportpark, m.u.v. de ‘ erfafscheiding’. We verwachten van gebruikers dat ze de velden en bijhorende opstallen zelf beheren en exploiteren. 

 

Uitgangspunten harmonisatie

Om vorm te geven aan de visie van de gemeente én om meer gelijkheid in de huidige regels door te voeren, wordt gestreefd naar een eenduidige werkwijze voor elke vereniging. Hiervoor worden de volgende uitgangspunten opgesteld:

 • Gebruikers worden zelf verantwoordelijk voor de organisatie van de onderhoudswerkzaamheden. De wijze waarop staat de vereniging vrij;
 • De onderhoudsbijdrage wordt verstrekt op basis van normen, waarbij er geen verschillen in onderhoudsbijdrage bestaan binnen een sport;
 • Er wordt maatwerk geleverd voor werkzaamheden die niet te normeren zijn (groen onderhoud, hekwerken, lichtmasten e.d.);
 • Gebruikers worden eigenaar van de voorzieningen;
 • Gebruikers betalen geen huur meer;
 • Voor clubhuizen, kleedkamers en tribunes worden geen bijdragen verstrekt;
 • Investeringen worden gehonoreerd op basis van een afwegingskader;
 • Er wordt zo veel als mogelijk aansluiting gezocht op de huidige bestaande situatie.

 

Beheer velden

Uitgangspunt is dat de gebruiker zelf al het onderhoud verricht en / of laat verrichten. Dit betekent derhalve dat de gemeente geen taken zelf meer uitvoert, maar alleen een normbijdrage beschikbaar stelt. Deze normbijdrage wordt beschikbaar gesteld voor het (laten) verrichten van onderhoudstaken aan ‘velden’ en bijhorende voorzieningen. Het gaat om de meest voorkomende werkzaamheden als maaien, herstellen van speelschade, onderhoud drainage en verlichting e.d. Hiermee wordt de kwaliteit en veiligheid van de betreffende voorziening gewaarborgd. Er zijn ook werkzaamheden die een vereniging zelf kan doen, nu reeds uitvoert of relatief eenvoudig zelf kan ontwikkelen. Hierin voorziet de normbijdrage niet.

 

Beheer andere onderdelen

Op de sportparken bevinden zich naast de velden ook:

 • Clubhuizen, kleedkamers, tribunes;Prullenbakken e.d.;
 • Verhardingen / looppaden rondom veld, clubhuis en kleedkamer;
 • Bosschages en overige groen

 

De gebruiker wordt of blijft hiervoor verantwoordelijk. In principe staat hier geen vergoeding tegen over, omdat dit zaken zijn waarvoor verenigingen nu al zelf verantwoordelijk zijn of zouden moeten zijn.

 

Eigendommen

In de huidige situatie bestaan verschillen in de eigendomssituaties op sportparken. In de gewenste nieuwe situatie moet sprake zijn van eenduidige afspraken die toepasbaar zijn voor alle buitensportaccommodaties. Daarom worden de volgende spelregels gehanteerd:

 1. De gemeente is en blijft eigenaar van de grond (met als uitzondering vv Kockengen) en van voorzieningen waarop geen recht van opstal op te vestigen is (natuurgrasvelden);
 2. Sportvelden zijn in eigendom van de vereniging, daar waar er een recht van opstal op kan worden gevestigd.
 3. Het eigendom en verantwoordelijkheid voor de ‘erfafscheidingen’ (bomen en andersoortig groen, hekwerk en sloten ter afscheiding van het terrein) blijven onveranderd ten opzichte van de huidige situatie;
 4. Opstallen, lichtmasten, verhardingen, ballenvangers, hekwerken, beplanting en terreininrichting zijn middels een recht van opstal eigendom van vereniging. De exploitatielasten (water, energie, OZB) blijven of komen voor rekening van de vereniging;
 5. De verenigingen blijven eigenaar van hun clubhuizen, kleedkamers en tribunes en financieren dit zelf.

 

Huur

Verenigingen hoeven geen huur meer te betalen bij het zelf uitvoeren van de taken met betrekking tot beheer en exploitatie. Daarmee kunnen verenigingen deze middelen in zetten voor hun eigen beheer en exploitatie.

Enige uitzondering is de vergoeding die de gebruikers nu betalen voor dekking van gemeentelijke kapitaallasten. Deze blijven doorlopen zolang de kapitaallasten nog niet volledig zijn afgelost. Na aflossing loopt de betreffende vereniging gewoon mee de harmonisatie.

 

Uitgebreide informatie kun je lezen in de bijlage 'Notitie Harmonisatie'.